Vedtægter

VEDTÆGTER

for

Troldhede Butikshus ApS

(CVR.nr. 38514792)

§1. Selskabets navn og hjemsted:

Selskabets navn er Troldhede Butikshus ApS.

Selskabets hjemstedskommune er Ringkøbing-Skjern Kommune.

§2. Formål:

Selskabets formål er at drive dagligvareforretning og dermed beslægtet eller naturlig tilknyttet aktivitet fra egne og/eller lejede lokaler i Troldhede by, dog primært gennem udlejning af fast ejendom til sådanne formål.

§3. Selskabskapitalen:

Selskabskapitalen andrager kr. 3.445.000,- til kurs 100, skriver kroner tremillioner firehundredefiretifemtusinde 00/100 fordelt på kapitalandele a kr. 2.500,- og/eller multipla deraf.

Kapitalen er fuldt indbetalt i form af 3.045.000,- i kontanter til kurs 100 og 400.000 kr. i form af fast ejendom til kurs 100.

Der udstedes ikke ejerbeviser.

§3a. Kapitaludvidelse med bemyndigelse til bestyrelsen:

Indtil den 31.12.2021 er selskabets bestyrelse bemyndiget til, uden fortegningsret for nuværende kapitalejere/anpartshavere, ad en eller flere gange, at udvide selskabskapitalen med fra 2.500 kr. og indtil 4.000.000,- kr., således at selskabskapitalen kan forhøjes fra min. 52.500,- kr. til max 4.050.000,- kr.

Kapitalforhøjelsen skal ske med nye kapitalandele, og kapitalandelene skal tilhøre samme kapitalklasse, som de nuværende kapitalandele, og som skal være frit omsættelige, og i det hele svare til de nuværende kapitalandele, jævnfør § 4. Udbytte oppebæres med 100% for tegninger i 1. halvår af et regnskabsår og med 50% for tegninger i 2. halvår.

Bertel Jensen skal have ret til tegning af en kapitalandel på 400.000,- kr. mod dennes indskud af den grund, hvorpå en ny butik er planlagt opført i Troldhede Nord. Der udfærdiges vurderingsberetning i henhold til Selskabslovens § 160. Ellers tegnes kapitaludvidelserne til kurs 100.

Der er heraf nu udnyttet 3.395.000 kr. af bemyndigelsen.

Ved eventuel overtegning afgør bestyrelsen efter et frit skøn, hvilke tegninger, der skal antages, idet de derigennem afviste modtager meddelelse herom senest 14 dage efter tegningsfristens udløb.

Tegning skal ske til den på tegningstidspunktet gældende handelskurs, der indtil den 31.12.2017 er fastsat til kurs 100, idet selskabets indskudskapital alene består i kontanter.

§4. Kapitalandelene omsættelighed og evt. begrænsninger heri:

Kapitalandelene skal lyde på navn, og de skal stedse være noteret i ejerbogen, der oprettes og føres af det centrale ledelsesorgan.

Kapitalandelene skal være frit omsættelige, men skal ikke være omsætningspapirer.

Ingen af kapitalandelene har særlige rettigheder.

Kapitalandele kan ejes i sameje, men der kan kun udøves stemmeret ved 1, om nødvendigt ved befuldmægtiget.

Ejerfortegnelsen skal være tilgængelig for alle kapitalejerne og for offentlige myndigheder.

Der opkræves af selskabet et gebyr på 100,- kr. pr. notering af navneskifte, uanset antallet af overdragne andele, eller et af bestyrelsen senere ændret gebyr herfor.

§5. Udbytte:

Der kan ske udbetaling af selskabets midler til kapitalejerne i form af udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jfr. Selskabslovens § 180, og/eller ekstraordinært udbytte i h.t. Selskabsskattelovens §§ 182 og 183, og der skal ske optagelse herom i protokollen.

Udbytte udbetales på selskabets kontor mod skriftlig kvittering.

Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, forældes og overgår til selskabets frie reserver.

§6. Generalforsamlinger:

Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.

Kapitalejernes beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlinger.

Indkaldelse hertil og tilrettelæggelsen foretages af det centrale ledelsesorgan, og indkaldelsen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal ske ved ophæng af opslag hos Min Købmand, Troldhede, ved opslag på selskabets hjemmeside samt digitalt med angivelse af tid, sted og dagsorden m.m., som angivet i selskabslovens § 96.

De fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende, den reviderede årsrapport, skal gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det centrale ledelsesorgan, eller den eventuelle generalforsamlingsvalgte revisor forlanger dette, eller hvis en kapitalejer forlanger dette skriftligt for behandling af et bestemt angivet emne, og denne skal indkaldes senest 2 uger efter, det er forlangt.

§6a. Elektronisk kommunikation og indkaldelse m.m.

Selskabet kan kommunikere med kapitalejerne på elektronisk basis via e-mail i det omfang, dette skønnes hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Herunder kan enhver form for kommunikation vedrørende selskabets generalforsamlinger fremsendes pr. e-mail.

Kommunikation vedrørende generalforsamlinger kan bestå i blandt andet

 • indkaldelse til generalforsamlinger,
 • fremsendelse af dagsorden, forslag til behandling på generalforsamlingen, dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen og herunder årsrapport, samt
 • afregningsmeddelelser
 • orientering om og ekspedition af forhandlingsprotokoller for generalforsamlinger

Selskabet fører en særskilt fortegnelse over de enkelte kapitalejeres e-mail adresse, hvortil henvendelse til og fra selskabet kan ske. Kapitalejerne er forpligtede til uden ophold at oplyse selskabet om eventuelle ændringer i vedkommendes e-mail adresse, således at fortegnelsen stedse er ajourført. Risikoen for manglende modtagelse af elektronisk kommunikation fra selskabet, grundet manglende oplysning om ændret e-mail adresse, påhviler vedkommende kapitalejer selv.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav, samt om den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk kommunikation, kan fås ved henvendelse til selskabet.

§7. Dagsorden:

Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Hvis alle kapitalejere er enige herom, kan der træffes afgørelse om sager, der ikke er på dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der afholdes på dansk, skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i
  det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse
 4. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering
 5. Valg af bestyrelse i h.t. vedtægterne
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt
 8. Evt.

§8. Stemmeret og afstemninger:

Hver kapitalandel giver en stemme, dog begrænset til max 20 stk. uanset antallet af kapitalandele. Enhver kapitalejer har møderet og stemmeret, og ret til at tage ordet på generalforsamlingen samt til at møde med en rådgiver og evt. afgive fuldmagt, der skal være skriftlig og dokumenteres.

Der kan alene afgives ens/sammenfaldende stemmer på en ejers samtlige kapitalandele.

Ved overdragelse af kapitalandele er det en betingelse for stemmeret og møderet, at overdragelsen er noteret eller anmeldt med dokumentation.

(Der kan afgives skriftlige stemmer inden generalforsamlingen.)

Alle anliggender afgøres på generalforsamlinger ved simpel stemmeflerhed, jfr. i øvrigt Selskabslovens § 105.

Dog kræver beslutning om ændring af vedtægter og selskabets ophør, at den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

§9. Protokol:

Der føres en protokol over dels generalforsamlinger og dels bestyrelsesmøder, og hvor førstnævnte underskrives af dirigenten, og sidstnævnte af den tilstedeværende bestyrelse.

Protokollat for generalforsamlinger skal være tilgængelige for kapitalejerne senest 2 uger efter generalforsamlingen.

§10. Ledelsesstruktur:

Selskabet har valgt følgende ledelsesstruktur, nemlig en bestyrelse og en direktør.

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og op til 3 for 1 år.

Den fastsætter selv sin forretningsorden, der er lovpligtig.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Direktøren/Direktionen ansættes af bestyrelsen.

§11. Tegningsregel:

Selskabet tegnes af enten: 1) Direktøren, 2) Bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller 3) den samlede bestyrelse.

§12. Revision:

Der vælges af generalforsamlingen 1 registreret eller 1 statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen til at revidere selskabets årsrapporter.

§13. Regnskabsår:

Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12 i året.

Første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31.12.2017.

§14. Selskabsloven:

I øvrigt henvises der til Selskabslovens regler, i det omfang, disse ikke lovligt er fraveget i nærværende vedtægter.

§10, 2. afsnit ændret til det anførte ved beslutning på ordinær generalforsamling den 17. juni 2021.