Referat af generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS afholdt den 17.6.2021.

Der var mødt 12 anpartshavere + bestyrelsen.

Roald Hansen bød velkommen.

1)
Ryan Rasmussen blev valgt til dirigent.

Ryan kunne indledende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved ophæng hos Min Købmand, opslag på hjemmeside og udsendelse af mails. Det har vist sig, at nogle ikke har fået mail og i den forbindelse er der udarbejdet en ny blanket til registrering. Blanketten hænges op ved Min Købmand.

Niels og Per blev valgt som stemmetællere.

2)
Susanne Jørgensen fremlagde beretning:

” Generalforsamlingen i 2020 blev udsat grundet corona og gennemført i august måned.

Støjdæmpning på bagsiden lavet. Den fungere tilfredsstillende.

Skulpturen sat ud og olieret m.v.

Beton langs underkant af varegård i forbindelse med rottesikring.
Efter det “store” udbrud, hvor købmanden måtte holde lukket har Hansen & Larsen været og afdække nogle huller i beklædningen i varegården. Samtidig har købmanden fået KFI til at betale for en ny “musesikret” dør til varegården.

Halvtag til indkøbsvogne lavet. Det har været et stort ønske fra købmandens side.

Købmanden har oplevet en del problemer med bla. indgangsparti, køleanlæg, flaskeautomat m.v. Dagrofa er orienteret og tager en snak med leverandørerne samt undersøger pris på ny flaskeautomat. I forbindelse med Mathias’s “afgang” skal disse ting nok tages op med den nye lejer.

Benzinsalget har ikke været synderlig påvirket af coronasituationen. Vi har netop selv overtaget rengøring m.v. af tankanlægget.

Der har været et par skader på bl.a. betonpiller og parkeringsplads. Betonpillerne skal muligvis have noget refleksbånd.

Der står fortsat en gammel bil bag bygningen. Den skal fjernes”

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3)

Lene fremlagde årsrapport samt underretning om selskabets likviditet.

Årsrapporten blev godkendt.

4)

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, således at ikke hele bestyrelsen er på valg på samme tid blev vedtaget.
Den nye tekst i § 10, 2. afsnit ser således ud:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og op til 3 for 1 år. ”

5)

Der er ingen midler til udlodning.

6)

Valg af bestyrelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.

7)

Valg af suppleanter

Tidligere valgte suppleanter Allan Hviid Pedersen og Allan Faurby Christensen blev begge genvalgt.

8)

Valg af revisor

Jacob Andersen fra Vistisen & Lunde blev genvalgt.

9)

Eventuelt.

Lene har været i kontakt med Dagrofa for at høre status på ny købmand. Der er desværre ikke nogen aktuelle emner.

Susanne kunne fortælle, at vi er blevet kontaktet angående overtagelse af den gamle købmandsgrund. Vi har drøftet det i bestyrelsen og er enige om, at vi kun er interesserede, hvis den kan overtages omkostningsfrit, idet der vil være en del at passe omkring græsslåning og snerydning.

Refereret af Lene og godkendt pr. mail af bestyrelse og dirigent

Generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps torsdag den 17.06.2021 kl. 19.00 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Nuværende tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin formand, kasserer og sekretær, og den sidder for 1 år ad gangen, men kan genvælges”

Foreslået tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og 3 for 1 år.

5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Lene Mose Nielsen
Susanne Jørgensen
Roald Hansen
Lene Veje Ruthy

Alle ønsker genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.

9. Evt.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til gældende corona-bestemmelser.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opslået 02. juni 2021

Referat af generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS afholdt den 24.8.2020 i Troldhede Kultur-og Idrætscenter.

Der var mødt 28 andelshavere ud over bestyrelsen. Roald Hansen bød velkommen.

Dagsorden ifølge vedtægt.

1. Valg af dirigenter:

Bestyrelsen foreslog Ryan Rasmussen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Ryan blev herefter valgt.

Ifølge selskabets vedtægter skal indkaldelse til generalforsamling foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, og Ryan kunne konstatere, at indkaldelse var sket efter vedtægterne.

2.  Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Susanne fremlagde beretningen:

1. hele år i drift. De første par måneder blev brugt på at få finansiering af inventar på plads.

På grund af en del ekstraomkostninger til f.eks. elektroniske hyldeforkanter blev inventarudgifterne større end forventet, ligesom det blev aftalt at varegården skulle overdækkes. Herudover var der ekstraudgifter til alarmsystem, lamper, videoovervågning, stisystem m.v.

Vi havde banken med på sidelinjen i hele forløbet og havde også en mundtlig tilkendegivelse fra banken om finansiering, men da det kom til stykket sprang banken fra og ville kun give det, som var aftalt fra begyndelsen. Vi måtte derfor låne private midler på gældsbreve som afvikles over 5-7 år.

Det viste sig efterfølgende, at varegården skulle rottesikres, da der ellers ikke må opbevares fødevarer. Det havde vi ellers sparet væk i første omgang. Der er lavet forskellige tiltag i den forbindelse, men det er ikke helt optimalt endnu.

Vi har også gennem året talt med købmanden om kundevognsoverdækning. Vi arbejder fortsat med dette.

Så har der været et par påkørsler af lygtepæle / forsikringsskader. Vi håber det er et overstået kapitel.

Støjsikring på bagsiden af bygningen blev forsøgsmæssigt sat op i 2019. Det virkede dog ikke og er nu udbedret i år.

Købmanden har haft ønsker om køleanlæg, men da det koster op til 100.000 har vi p.t. skrinlagt det.

Vi får jævnligt henvendelser fra andre lokalområder, som også skal eller er i gang med at bygge købmandsbutik. Dem hjælper vi selvfølgelig så meget som vi kan.

Vi havde 1 års gennemgang med Hansen & Larsen i september. Der var ikke de store problemer. Lidt malerarbejde og udskiftning af rude.”

Beretningen blev godkendt.

Der var et enkelt spørgsmål til støjdæmpningen, som er udbedret i 2020.

3. Fremlæggelse af årsrapport

Lene fremlagde årsrapporten, som blev godkendt.

Det betragtes af generalforsamlingen som fornuftigt med den stramme afdragsprofil, da gælden vil være formindsket betragteligt, når vi når derhen, hvor ejendommen og inventaret kræver mere vedligehold.

4. Resultatdisponering

Resultatet overføres til næste år.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Generalforsamlingen var enige i, at det vil være hensigtsmæssigt at have skiftevis 2 og 3 på valg (hvis bestyrelsen er fuldtallig). Bestyrelsen skal arbejde videre med dette, så endelig formulering kan foreslås til næste generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse.

Bertel Jensen ønskede ikke genvalg.

Lene Mose blev indvalgt i bestyrelsen, som herefter består af: Susanne Jørgensen, Roald Hansen, Lene Mose og Lene Ruthy.

7. valg af 2 suppleanter.

Tidligere valgte suppleanter Allan Hviid Pedersen og Allan Faurby Christensen blev begge genvalgt.

8. Valg af revisor

Jacob Andersen fra Vistisen & Lunde blev genvalgt.

9. Eventuelt.

Bertel Jensen fik overdraget en gave (foto af butikshus) som tak for indsatsen i bestyrelsen.

Tak til Ryan for at lede generalforsamlingen i god ro og orden.


Refereret af Lene og godkendt af bestyrelsen:

Susanne Jørgensen, Roald Hansen, Lene Mose og Lene Ruthy

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps

mandag den 24.8.2020 kl. 19.00

i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.
 5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.
 9. Evt.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen