Generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps torsdag den 17.06.2021 kl. 19.00 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Nuværende tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin formand, kasserer og sekretær, og den sidder for 1 år ad gangen, men kan genvælges”

Foreslået tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og 3 for 1 år.

5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Lene Mose Nielsen
Susanne Jørgensen
Roald Hansen
Lene Veje Ruthy

Alle ønsker genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.

9. Evt.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til gældende corona-bestemmelser.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opslået 02. juni 2021

Udgivet i Anpartshaver, Nyheder og tagget .