Referat af ordinær generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS.

Generalforsamlingen afholdt den 20.4.2022. Der mødte 32 andelshavere + bestyrelsen.

1)

Valg af dirigent

Ryan Rasmussen blev valgt til dirigent.

2)

Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Susanne Jørgensen fremlagde beretningen:

Beretning Troldhede Butikshus 2021.

Året startede med mus i butikken og vi måtte have Hansen & Larsen til at komme og udbedre.

I starten af februar deltog Susanne og Lene R. i et møde hos købmanden sammen med Hans Meldgaard fra Dagrofa.

Mathias kunne fortælle at året startede godt på trods af, at han måtte holde lukket 1 uge p.g.a. mus. Han har haft en del reparationer på døre, hængsler, køleanlæg og ikke mindst flaskeautomaten. Han var ikke helt tilfreds med reparationer foretaget af Hansen & Larsen og i den forbindelse var Hansen & Larsen i butikken for at udbedre tingene.

Foranlediget af nævnte møde deltog Mathias i bestyrelsesmøde i februar måned.

På mødet blev bl.a. talt om udvidelse af varegården til opbevaring af tomme flasker og pap. I forhold til hvad der senere skete, er dette aldrig ført ud i livet.

Vi foreslog samtidig Mathias at tage kontakt til elforsyningen/elektriker, da han har gentagne problemer med lys, kassebånd, sensorer m.m.

I april måtte vi igen have fat i Hansen & Larsen p.g.a. et knækket håndtag og en dør i varegården, der ikke kan lukkes.

I juni blev afholdt generalforsamling.

Ellers var 2021 i stor stil præget af, at Matthias uden varsel forlod butikken. Dagrofa overtog i en periode driften og indsatte en midlertidig bestyrer. Vi var i hele forløbet i dialog med Dagrofa, som allerede fra starten meddelte, at de ville holde butikken i gang og sørge for fortsat betaling af husleje m.m., indtil en ny købmand var fundet.

Vi overtog samtidig vedligehold og rengøring af tanken.

Det lykkedes heldigvis og pr. 1.11. indtrådte Lailah som ny lejer af butikken.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3)

Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring.

Regnskabet blev gennemgået af Lene Ruthy.

Nøgletal:

Omsætning 724.000 bestående af husleje, leasingindtægter og salg af brændstof. Årets resultat 114.000.

Under gennemgang af regnskabet blev likviditeten også omtalt: Selskabets bestyrelse valgte sidste år at tage et momslån hos SKAT kr. 131.000. Lånet var til forfald pr. 1.4.2022, og da likviditeten fortsat er stram blev det vedtaget af bestyrelsen, at søge betalingsordning hos SKAT. Vi har fået en betalingsordning på 24 måneder, hvilket giver ro på likviditeten, da banken fortsat nedskriver vores kredit med 30.000 om året.

Selskabets revisor har foranlediget kontakt til Vækstfonden, som gerne vil se på, om de kan hjælpe med finansiering, således at de private lån, det ene kreditforeningslån og måske kassekreditten kan omlægges til et samlet lån med længere løbetid. Det er dog betinget af, at købmanden kommer med et tilfredsstillende halvårsregnskab. Og selvfølgelig betinget af bankens velvillighed til samarbejde.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4)

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5)

Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.

Overskuddet overføres til egenkapitalen, hvilket blev vedtaget.

6)

Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne

På valg Susanne Jørgensen og Lene Veje Ruthy. Begge blev genvalgt.

7)

Valg af 2 suppleanter

Allan Hviid og Allan Faurby blev begge genvalgt.

8)

Valg af revisor

Vores revisor Jacob Andersen er i 2021 flyttet fra Vistisen og Lunde til firmaet Tal & Tanker i Silkeborg. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor, hvilket blev vedtaget.

9)

Eventuelt.

Lene Mose havde et indlæg omkring overdragelse af anparter. Såfremt anpartshavere ønsker at overdrage anparter til f.eks. børn/børnebørn eller lignende, ligger bestyrelsen inde med et dokument der kan anvendes hertil. Der var en del interesse herfor.

Der blev efterlyst andelsbeviser og da dette tidligere har været drøftet i bestyrelsen, havde Susanne Jørgensen på forhånd udfærdiget andelsbeviser til dem, som måtte være interesserede. Der blev udleveret en del af disse.

Refereret af Lene V.R.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS

onsdag den 20.04.2022 kl. 19.00 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.
6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Susanne Jørgensen
Lene Veje Ruthy
Begge modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt:
Under punkt 9 vil bestyrelsen komme med et indlæg om anparter/ejere/overdragelse.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

1. april 2022

Referat af generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS afholdt den 17.6.2021.

Der var mødt 12 anpartshavere + bestyrelsen.

Roald Hansen bød velkommen.

1)
Ryan Rasmussen blev valgt til dirigent.

Ryan kunne indledende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved ophæng hos Min Købmand, opslag på hjemmeside og udsendelse af mails. Det har vist sig, at nogle ikke har fået mail og i den forbindelse er der udarbejdet en ny blanket til registrering. Blanketten hænges op ved Min Købmand.

Niels og Per blev valgt som stemmetællere.

2)
Susanne Jørgensen fremlagde beretning:

” Generalforsamlingen i 2020 blev udsat grundet corona og gennemført i august måned.

Støjdæmpning på bagsiden lavet. Den fungere tilfredsstillende.

Skulpturen sat ud og olieret m.v.

Beton langs underkant af varegård i forbindelse med rottesikring.
Efter det “store” udbrud, hvor købmanden måtte holde lukket har Hansen & Larsen været og afdække nogle huller i beklædningen i varegården. Samtidig har købmanden fået KFI til at betale for en ny “musesikret” dør til varegården.

Halvtag til indkøbsvogne lavet. Det har været et stort ønske fra købmandens side.

Købmanden har oplevet en del problemer med bla. indgangsparti, køleanlæg, flaskeautomat m.v. Dagrofa er orienteret og tager en snak med leverandørerne samt undersøger pris på ny flaskeautomat. I forbindelse med Mathias’s “afgang” skal disse ting nok tages op med den nye lejer.

Benzinsalget har ikke været synderlig påvirket af coronasituationen. Vi har netop selv overtaget rengøring m.v. af tankanlægget.

Der har været et par skader på bl.a. betonpiller og parkeringsplads. Betonpillerne skal muligvis have noget refleksbånd.

Der står fortsat en gammel bil bag bygningen. Den skal fjernes”

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3)

Lene fremlagde årsrapport samt underretning om selskabets likviditet.

Årsrapporten blev godkendt.

4)

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, således at ikke hele bestyrelsen er på valg på samme tid blev vedtaget.
Den nye tekst i § 10, 2. afsnit ser således ud:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og op til 3 for 1 år. ”

5)

Der er ingen midler til udlodning.

6)

Valg af bestyrelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.

7)

Valg af suppleanter

Tidligere valgte suppleanter Allan Hviid Pedersen og Allan Faurby Christensen blev begge genvalgt.

8)

Valg af revisor

Jacob Andersen fra Vistisen & Lunde blev genvalgt.

9)

Eventuelt.

Lene har været i kontakt med Dagrofa for at høre status på ny købmand. Der er desværre ikke nogen aktuelle emner.

Susanne kunne fortælle, at vi er blevet kontaktet angående overtagelse af den gamle købmandsgrund. Vi har drøftet det i bestyrelsen og er enige om, at vi kun er interesserede, hvis den kan overtages omkostningsfrit, idet der vil være en del at passe omkring græsslåning og snerydning.

Refereret af Lene og godkendt pr. mail af bestyrelse og dirigent

Generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps torsdag den 17.06.2021 kl. 19.00 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Nuværende tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin formand, kasserer og sekretær, og den sidder for 1 år ad gangen, men kan genvælges”

Foreslået tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og 3 for 1 år.

5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Lene Mose Nielsen
Susanne Jørgensen
Roald Hansen
Lene Veje Ruthy

Alle ønsker genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.

9. Evt.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til gældende corona-bestemmelser.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opslået 02. juni 2021

Referat af generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS afholdt den 24.8.2020 i Troldhede Kultur-og Idrætscenter.

Der var mødt 28 andelshavere ud over bestyrelsen. Roald Hansen bød velkommen.

Dagsorden ifølge vedtægt.

1. Valg af dirigenter:

Bestyrelsen foreslog Ryan Rasmussen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Ryan blev herefter valgt.

Ifølge selskabets vedtægter skal indkaldelse til generalforsamling foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, og Ryan kunne konstatere, at indkaldelse var sket efter vedtægterne.

2.  Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Susanne fremlagde beretningen:

1. hele år i drift. De første par måneder blev brugt på at få finansiering af inventar på plads.

På grund af en del ekstraomkostninger til f.eks. elektroniske hyldeforkanter blev inventarudgifterne større end forventet, ligesom det blev aftalt at varegården skulle overdækkes. Herudover var der ekstraudgifter til alarmsystem, lamper, videoovervågning, stisystem m.v.

Vi havde banken med på sidelinjen i hele forløbet og havde også en mundtlig tilkendegivelse fra banken om finansiering, men da det kom til stykket sprang banken fra og ville kun give det, som var aftalt fra begyndelsen. Vi måtte derfor låne private midler på gældsbreve som afvikles over 5-7 år.

Det viste sig efterfølgende, at varegården skulle rottesikres, da der ellers ikke må opbevares fødevarer. Det havde vi ellers sparet væk i første omgang. Der er lavet forskellige tiltag i den forbindelse, men det er ikke helt optimalt endnu.

Vi har også gennem året talt med købmanden om kundevognsoverdækning. Vi arbejder fortsat med dette.

Så har der været et par påkørsler af lygtepæle / forsikringsskader. Vi håber det er et overstået kapitel.

Støjsikring på bagsiden af bygningen blev forsøgsmæssigt sat op i 2019. Det virkede dog ikke og er nu udbedret i år.

Købmanden har haft ønsker om køleanlæg, men da det koster op til 100.000 har vi p.t. skrinlagt det.

Vi får jævnligt henvendelser fra andre lokalområder, som også skal eller er i gang med at bygge købmandsbutik. Dem hjælper vi selvfølgelig så meget som vi kan.

Vi havde 1 års gennemgang med Hansen & Larsen i september. Der var ikke de store problemer. Lidt malerarbejde og udskiftning af rude.”

Beretningen blev godkendt.

Der var et enkelt spørgsmål til støjdæmpningen, som er udbedret i 2020.

3. Fremlæggelse af årsrapport

Lene fremlagde årsrapporten, som blev godkendt.

Det betragtes af generalforsamlingen som fornuftigt med den stramme afdragsprofil, da gælden vil være formindsket betragteligt, når vi når derhen, hvor ejendommen og inventaret kræver mere vedligehold.

4. Resultatdisponering

Resultatet overføres til næste år.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Generalforsamlingen var enige i, at det vil være hensigtsmæssigt at have skiftevis 2 og 3 på valg (hvis bestyrelsen er fuldtallig). Bestyrelsen skal arbejde videre med dette, så endelig formulering kan foreslås til næste generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse.

Bertel Jensen ønskede ikke genvalg.

Lene Mose blev indvalgt i bestyrelsen, som herefter består af: Susanne Jørgensen, Roald Hansen, Lene Mose og Lene Ruthy.

7. valg af 2 suppleanter.

Tidligere valgte suppleanter Allan Hviid Pedersen og Allan Faurby Christensen blev begge genvalgt.

8. Valg af revisor

Jacob Andersen fra Vistisen & Lunde blev genvalgt.

9. Eventuelt.

Bertel Jensen fik overdraget en gave (foto af butikshus) som tak for indsatsen i bestyrelsen.

Tak til Ryan for at lede generalforsamlingen i god ro og orden.


Refereret af Lene og godkendt af bestyrelsen:

Susanne Jørgensen, Roald Hansen, Lene Mose og Lene Ruthy

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps

mandag den 24.8.2020 kl. 19.00

i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.
 5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.
 9. Evt.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Indvielse af butikken en stor succes.

Foto: Erik Poulsen, Videbæk/Spjald Avis

Nyt kapitel i Troldhedes historie

Lørdag den 1. september 2018 blev der skrevet et nyt kapitel til Troldhedes historie. Under stor festivitas blev den nye købmandsbutik åbnet med pomt og pragt. Rigtig mange anpartshavere og gæster var mødt op for at fejre den store dag for byen og dens borgere. Samtidig var der lejlighed til at hilse på den nye købmand, Mathias Bjerg Kristensen.

Videbæk/Spjald Avis var naturligvis også til stede og tog en række fotos og efterfølgende bragte de en reportage fra indvielsen. Du kan læse avisen artikel her på siderne 30 og 31.

Avisen fotograf tog en række fotos som du kan se på avisen Facebookside.

Og endelig kan du altid følge de gode tilbud fra ‘Min Købmand’ Mathias ved at trykke på logoet i højre side af siden.

 

 

Go’on tankstation åbner snart!

Som det allerede har været nævnt på Facebook åbner Go’on sin tankstation i Troldhede i slutningen af uge 28 / starten af uge 29. Den officielle åbning sker imidlertid sammen med åbningen af forretningen. Og denne dato er pt. ikke endeligt fastlagt. Men det skriver vi mere om så snart det er fastlagt.

På siden ‘Tankstation‘ kan du allerede forberede dig til åbningen af tanken. Du kan bestille et Go’on kort, installere en app, der giver dig rabat, bestille fyringsolie til vinteren (ja, den kommer jo nok på et tidspunkt) – og til erhvervsvirksomheder er der også muligheder for at lave aftale med Go’on.

 

Bak op om Go’on – “de holder de lokale kørende”.

Privatlivspolitik

Privatlivspoltik på troldhedebutikshus.dk

EU’s databeskyttelseslovgivning (The General Data Protection Regulation – GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018. Derfor har vi opretter siden privatlivspolitik, som beskriver hvordan Troldhedebutikshus ApS lever op til disse krav.

Skulle der være spørgsmål i denne anledning er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular her på hjemmesiden.