Referat af generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus ApS afholdt den 17.6.2021.

Der var mødt 12 anpartshavere + bestyrelsen.

Roald Hansen bød velkommen.

1)
Ryan Rasmussen blev valgt til dirigent.

Ryan kunne indledende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved ophæng hos Min Købmand, opslag på hjemmeside og udsendelse af mails. Det har vist sig, at nogle ikke har fået mail og i den forbindelse er der udarbejdet en ny blanket til registrering. Blanketten hænges op ved Min Købmand.

Niels og Per blev valgt som stemmetællere.

2)
Susanne Jørgensen fremlagde beretning:

” Generalforsamlingen i 2020 blev udsat grundet corona og gennemført i august måned.

Støjdæmpning på bagsiden lavet. Den fungere tilfredsstillende.

Skulpturen sat ud og olieret m.v.

Beton langs underkant af varegård i forbindelse med rottesikring.
Efter det “store” udbrud, hvor købmanden måtte holde lukket har Hansen & Larsen været og afdække nogle huller i beklædningen i varegården. Samtidig har købmanden fået KFI til at betale for en ny “musesikret” dør til varegården.

Halvtag til indkøbsvogne lavet. Det har været et stort ønske fra købmandens side.

Købmanden har oplevet en del problemer med bla. indgangsparti, køleanlæg, flaskeautomat m.v. Dagrofa er orienteret og tager en snak med leverandørerne samt undersøger pris på ny flaskeautomat. I forbindelse med Mathias’s “afgang” skal disse ting nok tages op med den nye lejer.

Benzinsalget har ikke været synderlig påvirket af coronasituationen. Vi har netop selv overtaget rengøring m.v. af tankanlægget.

Der har været et par skader på bl.a. betonpiller og parkeringsplads. Betonpillerne skal muligvis have noget refleksbånd.

Der står fortsat en gammel bil bag bygningen. Den skal fjernes”

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3)

Lene fremlagde årsrapport samt underretning om selskabets likviditet.

Årsrapporten blev godkendt.

4)

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, således at ikke hele bestyrelsen er på valg på samme tid blev vedtaget.
Den nye tekst i § 10, 2. afsnit ser således ud:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og op til 3 for 1 år. ”

5)

Der er ingen midler til udlodning.

6)

Valg af bestyrelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.

7)

Valg af suppleanter

Tidligere valgte suppleanter Allan Hviid Pedersen og Allan Faurby Christensen blev begge genvalgt.

8)

Valg af revisor

Jacob Andersen fra Vistisen & Lunde blev genvalgt.

9)

Eventuelt.

Lene har været i kontakt med Dagrofa for at høre status på ny købmand. Der er desværre ikke nogen aktuelle emner.

Susanne kunne fortælle, at vi er blevet kontaktet angående overtagelse af den gamle købmandsgrund. Vi har drøftet det i bestyrelsen og er enige om, at vi kun er interesserede, hvis den kan overtages omkostningsfrit, idet der vil være en del at passe omkring græsslåning og snerydning.

Refereret af Lene og godkendt pr. mail af bestyrelse og dirigent

Generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Troldhede Butikshus Aps torsdag den 17.06.2021 kl. 19.00 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 10, således at ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Nuværende tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin formand, kasserer og sekretær, og den sidder for 1 år ad gangen, men kan genvælges”

Foreslået tekst, § 10, 2. afsnit:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 2-5 medlemmer, der selv vælger sin direktør, formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Ved førstkommende generalforsamling i 2021 vælges 2 medlemmer for 2 år og 3 for 1 år.

5. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Lene Mose Nielsen
Susanne Jørgensen
Roald Hansen
Lene Veje Ruthy

Alle ønsker genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt.

9. Evt.

Der vil ligge regnskab til gennemsyn hos Min Købmand, Nr. Viumvej op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i henhold til gældende corona-bestemmelser.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opslået 02. juni 2021